Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností ALFA ELECTRONIC, spol. s r.o.(dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Kupujícímu je doporučeno se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Prodávající:

ALFA ELECTRONIC, spol. s r.o. IČ14890097, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 762, zabývající se prodejem zboží velkoobchodům, dalším prodejcům tak i spotřebitelům.

Kupující:

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Spotřebitel bez IČ – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

Prodejce - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

Právní vztahy prodávajícího s prodejcem výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Spotřebitel s IČ nebo prodejce bez smluvně upravených vztahů - právní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

II. Bezpečnost a ochrana informací

 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, telefonního čísla a adresy nutných pro dodání zboží), případně při vyžádání státními orgány.

 

III. Otevírací doby

 

Kancelář společnosti ALFA ELECTRONIC s.r.o. na adrese K Červenému dvoru 26, 130 00 Praha 3 je otevřena pouze obchodníkům po předchozí telefonické domluvě v pracovních dnech v době od 10:00 do 15:00 hodin. Pro upřesnění termínu návštěvy nebo osobní odběr zboží volejte na telefonním čísle +420 603 364 906.

Koncoví zákazníci si zboží mohou přijít prohlédnout a vyzkoušet do prodejny společnosti VK Foto - autorizovaného prodejce celého nabízeného sortimentu zboží - na adrese Francouzská 18, 120 00 Praha 2 - Vinohrady. Otevírací doba provozovny je v pracovních dnech od 8:00 do 18:00, v sobotu od 9:00 do 12:00.

 

IV. Smluvní ceny

 

Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě bodu I těchto VOP.

 

V. Objednávání


Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

Objednávat je možno prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo skrze rozhraní našeho internetového obchodu.

 

VI. Odstoupení od smlouvy


Podmínky jsou platné pouze pro koncové uživatele bez IČ, ostatní případy jsou dány bodem VI. pod písmenem E těchto VOP. Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu a nebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč.zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 1. Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
 2. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem.
  Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
  V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 3. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na:
  1. dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  2. na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího,
  3. na dodávku spotřebního zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, spotřební materiál, datová média, refill kity a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.
 4. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Při neuvedení čísla účtu je částka automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je po bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.
 5. V případě, že je kupující spotřebitel s IČ nebo prodejce bez či se smluvně upravenými smluvními vztahy může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
 6. Při vystavení dobropisu od Vás může být vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP zároveň souhlasíte se zpracováním údajů (osobních údajů ve smyslu paragrafu 4 písm. a zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

 

VII. Platební podmínky

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Možnosti plateb:

 1. platba předem bankovním převodem,
 2. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),
 3. platba převodem s dohodnutou splatností u zákazníků s přiděleným kreditem.

 

VIII. Dodací podmínky

 

Zasílání přepravní službou - ČR: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL nebo Českou poštou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy při ceně objednávky do 1000 Kč bez DPH se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky, nad 1000 Kč bez DPH je doprava zdarma.¨

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@alfa-foto.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

IX. Záruční podmínky

 

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.

Jako záruční list slouží nákupní doklad nebo řádně vyplněný záruční list.

 

X. Závěrečná ustanovení


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2009 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Aktualizováno 1.10.2016

Vypracováno v souladu s zák. č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zák. č. 320/2002 Sb., dále zák. č. 634/1992 a příslušné novely č. 439/2003 Sb.

Košík neobsahuje žádné zboží...