rozšířená záruka a záruční podmínky

Současná právní úprava platná v České republice stanovuje povinnou dvouletou záruční lhůtu na zboží dovezené do České republiky, které je zde prodáno koncovému zákazníkovi (dále jen „spotřebiteli″). Dvouletá záruční lhůta se pochopitelně vztahuje i na produkty společnosti Aquapac International Limited (dále jen „výrobce″), jež do České republiky dováží společnost Alfa Electronic s.r.o. (dále jen „dovozce″), tj. výslovně na vodotěsná pouzdra, voděodolná pouzdra, vodotěsné batohy a voděodolné batohy (dále jen pod společným označením „vodotěsná pouzdra″).

Záruka poskytovaná dovozcem

Dovozce poskytuje rozšířenou záruční lhůtu na jím dovezená vodotěsná pouzdra Aquapac, a to v délce trvání 3 let od data zakoupení vodotěsného pouzdra. Pro uplatnění této rozšířené záruční lhůty je možné kontaktovat jak lokálního prodejce, od něhož bylo vodotěsné pouzdro zakoupeno, tak přímo dovozce.

Záruky poskytované výrobcem

V nedávné době změnil výrobce své záruční podmínky. V současné době poskytuje celosvětově dva typy záruky: plnou pětiletou záruční lhůtu a omezenou tříletou záruční lhůtu.

Jak dlouhou záruční dobu poskytuje výrobce na konkrétní vodotěsné pouzdro, je možné poznat podle toho, jakým logem je vodotěsné pouzdro označeno:

staré logo Aquapac staré logo Aquapac označuje „3-Year Limited Warranty″, tj. záruku omezenou na dobu 3 let
nové logo Aquapac nové logo Aquapac značí „5-Year Full Warranty″, tedy plnou pětiletou záruku

Záruční podmínky

Záruka poskytovaná výrobcem pokrývá každého spotřebitele, který vlastní vodotěsné pouzdro z jeho produkce. Výrobce garantuje, že pokud spotřebitel bude používat vodotěsné pouzdro v souladu s návodem k použití, bude toto vodotěsné pouzdro sloužit po stanovenou záruční lhůtu (viz výše) bez výrobních a materiálových závad. Pokud se v záruční lhůtě projeví materiálová či výrobní vada vodotěsného pouzdra, výrobce se zavazuje odstranit závadu na vlastní náklady.

Pro uznání plné pětileté záruky — tzn. uznání nároků na záruku po uplynutí 3 let ode dne zakoupení vodotěsného pouzdra (doby, kterou jako rozšířenou záruční lhůtu uznává sám dovozce) — musí spotřebitel jednat přímo se výrobcem. Nejsnazší cestou pro kontaktování výrobce je kontaktní formulář na jeho webových stránkách. V případě uznání nároku na tříletou záruku je možné obracet se na dovozce.

Záruka poskytovaná výrobcem pokrývá vady materiálu vodotěsného pouzdra nebo výrobní závady. Nepokrývá však poškození způsobená nehodou, útokem zvířete, nedbalostí, běžným opotřebením, špatnou péčí nebo nedbáním pokynů v návodu k použití. Záruka pokrývá pouze samotné vodotěsné pouzdro, nikoliv další předměty, jež mohly být vloženy dovnitř tohoto vodotěsného pouzdra. Výrobce nehradí náklady spojené s opravou nebo výměnou jakýchkoliv takovýchto předmětů ani nenese odpovědnost za následky náhodných, následných nebo zvláštních škod a poškození.

Výrobce ani dovozce nemohou uznat nárok na záruku, pokud se při testování domnělá vada vodotěsného pouzdra neprojeví, nebo se naopak zjistí, že chybnou funkci vodotěsného pouzdra způsobilo jeho nesprávné užití, nehoda, nedbalost nebo nedodržení instrukcí k použití. Výrobce, dovozce ani prodejci nenesou žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné funkčnosti poškozeného vodotěsného pouzdra, špatně uzavřeného vodotěsného pouzdra nebo v případě, že použití vodotěsného pouzdra bylo v rozporu s instrukcemi.

Výrobce opraví každé vodotěsné pouzdro, u něhož se prokáže vada materiálu vodotěsného pouzdra nebo výrobní vada během uvedené záruční lhůty. Pokud oprava vodotěsného pouzdra nebude možná, výrobce nahradí vadné vodotěsné pouzdro novým anebo vrátí původní částku, za niž bylo vodotěsné pouzdro zakoupeno — volba výměny vodotěsného pouzdra či navrácení pořizovací částky peněz je na spotřebiteli. Výrobce hradí také náklady spojené s dopravou opraveného či vyměněného vodotěsného pouzdra. Výrobce v žádném případě neodpovídá za náhradu škody vyčíslené vyšší částkou, než jaká je původní pořizovací cena vodotěsného pouzdra. Pokud však výrobce uzná vadu vodotěsného pouzdra, bude spotřebiteli navíc nahrazena jak cena dopravy vodotěsného pouzdra k výrobci (poštou), tak náklady spojené se zpětným zasláním vodotěsného pouzdra na adresu spotřebitele.

Pro uplatnění nároku na záruku je nutné poskytnout důkaz potvrzující přesné datum nákupu vodotěsného pouzdra a rovněž výši jeho kupní ceny (datovaný pokladní doklad). Při odesílání vodotěsného pouzdra za účelem posouzení reklamace je proto nezbytné připojit nákupní doklad. Pokud spotřebitel zakoupené vodotěsné pouzdro prodá dál někomu jinému během záruční lhůty, měl by kupující od prodávajícího obdržet také původní kupní doklad. Pokud jej totiž nový majitel neobdrží, nebude v budoucnu moci uplatnit nárok na záruční servis.

Upozornění

Tyto záruční podmínky jsou platné pro nákup vodotěsného pouzdra u autorizovaného prodejce kdekoliv na světě. Neplatí však při zakoupení vodotěsného pouzdra formou internetové aukce.

Tato záruka je nad rámec příslušných ustanovení v dané zemi a nejsou jí dotčena místní práva spotřebitele.

Pro zajištění servisu v rámci místní záruky je třeba kontaktovat prodejce nebo přímo dovozce vodotěsných pouzder Aquapac pro Českou republiku.

Informace o záruce a záručních podmínkách je možné zjistit na internetových stránkách výrobce (www.aquapac.net) v oddělení péče o zákazníky. Na jeho stránkách je možné nalézt jak aktuální znění záručních podmínek, tak instrukce k používání vodotěsných pouzder značky Aquapac, a to v několika jazycích včetně českého.

Košík neobsahuje žádné zboží...